Common Noun กับ Proper Noun คืออะไร เข้าใจคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะในภาษาอังกฤษ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมานาน แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่า Common Noun กับ Proper Noun ใช้ยังไงใช่ไหม?

วันนี้ Jasper & Reader จะพาทุกคนมารู้จัก Noun กันมากขึ้นว่า

  • คำนามทั่วไป (Common Noun) กับ คำนามเฉพาะ (Proper Noun) แต่ละตัวคืออะไร ใช้กับอะไร
  • Common Noun และ Proper Noun มีอะไรบ้าง
  • สรุปความแตกต่างของทั้งสองตัว พร้อมเอาไปใช้งาน ไปดูกันเลย!

Common Noun คืออะไร ใช้กับอะไร

Common Noun คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างความคิด ความรู้สึก ซึ่งลักษณะสำคัญของคำนามทั่วไปคือ ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ครับ

นอกจากนี้ Common Noun สามารถเป็น Concrete Noun (คำนามภาษาอังกฤษที่จับต้องได้), Abstract Noun (คำนามภาษาอังกฤษที่จับต้องไม่ได้) และ Collective Noun (คำนามภาษาอังกฤษรวมหมู่) ครับ

โดย Common Noun มีลักษณะเด่นอยู่ 4 อย่าง คือ

  • ไม่จำเป็นต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นแต่จะเป็น Common Noun ที่อยู่ตำแหน่งแรกของประโยค
  • มักมีคำนำหน้านาม (Determiner) เช่น Article (a/an/the) ยกเว้นกรณีที่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ เช่น A student, Students
  • สามารถเสริมคำนามด้วยคำวิเศษณ์ (Adjective) เช่น A Handsome boy.
  • Common Noun สามารถเป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

Common Noun มีอะไรบ้าง

Common Noun สามารถเป็นได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อารมณ์ ความรู้สึก ที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น Students, Dogs, Books, School, Love, Happiness.

หมวดหมู่ Common Nouns
บุคคลและอาชีพ Teacher, Doctor, Chef, Artist, Student, Engineer, Nurse, Police officer, Lawyer, Musician
สัตว์ Dog, Cat, Elephant, Lion, Bird, Fish, Horse, Cow, Monkey, Rabbit
วัตถุ Table, Chair, Book, Car, Computer, Pen, Phone, Bag, Watch, Camera
สถานที่ City, Park, School, Hospital, Restaurant, Beach, Library, Market, Stadium, Museum
ความคิดและคุณลักษณะ Love, Happiness, Courage, Freedom, Knowledge, Honesty, Success, Friendship, Patience, Creativity
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Tree, River, Mountain, Sun, Rain, Flower, Grass, Ocean, Wind, Cloud
เวลาและการวัด Hour, Day, Week, Year, Minute, Second, Month, Decade, Centimeter, Kilogram
เหตุการณ์และกิจกรรม Wedding, Concert, Party, Swimming, Dancing, Running, Cooking, Singing, Painting, Reading

Proper Noun หมายถึงอะไร

Proper Noun คือ ชื่อเฉพาะเจาจงของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

  • ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter) เสมอ เช่น ชื่อคนอย่าง Joe Biden
  • ไม่มี Determiner อย่าง Article a/an/the เช่น Christmas is my favorite holiday. แต่จะมีบางกรณีที่เราต้องเติม Article อาทิชื่อองค์กรและชื่อประเทศ เช่น the United Kingdom
  • Proper Noun บางตัวมี The เป็นส่วนนึงของชื่อจึงต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น The New York Times ครับ

Proper Noun มีอะไรบ้าง

ชื่อคน (Person Name) เช่น Barack Obama, ชื่อสถานที่ (Place Name) เช่น Bangkok, ชื่อแบรนด์ เช่น Google, ชื่อตำแหน่ง เช่น President, ชื่อวันพิเศษ เช่น Songkran, ชื่อเหตุการณ์สำคัญ เช่น Industrial Revolution

หมวดหมู่ ตัวอย่าง Proper Nouns
ชื่อคน John, Smith, Mary
ชื่อแบรนด์/องค์กร Apple Inc., Nike, Google
ชื่อสถานที่ London, Paris, New York, Thailand, Australia, Germany
ชื่อตำแหน่ง/ผลงาน "Harry Potter and the Sorcerer's Stone," "The Mona Lisa," "Imagine" (song by John Lennon)
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ World War II, Renaissance, Industrial Revolution

Proper Noun ตัวอย่างประโยค

Joe Biden currently holds the position of the President of the United States.

Proper Noun ในประโยคนี้คือ Joe Biden กับ the President of the United States. เอ๊ะ ทำไมละ? เพราะ President ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประธานธิบดีโดยทั่วไป แต่หมายถึงชื่อตำแหน่งเฉพาะเจาะจงของประธานธิบดีประเทศสหรัฐ และเจาะจงไปที่ Joe Biden ครับ ดังนั้น the President of the United States จึงต้องใช้ P ตัวใหญ่นั่นเอง

หรือเราสามารถใช้ President Biden แทน Joe Biden ก็ได้นะครับ เพราะ President (ตัวพิมพ์ใหญ่) เป็นกล่าวถึงตำแหน่งเฉพาะของ Joe Biden ประธานธิบดีของสหรัฐนั่นเองครับ

สิ่งที่ต้องระวังคือ ชื่อตำแหน่งอย่าง President จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ต่อเมื่อเป็นส่วนนึงของชื่อคนครับ อย่าง President Biden นั่นเอง แต่ถ้าเราพูดถึงตัวตำแหน่งแบบทั่วๆ ไป จะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กครับ (president) 

ผิด : The current President of the United States is President Biden.

ถูกต้อง : The current president of the United States is President Biden.

ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

Please allow me to introduce you to our managing director, Bob Smith.

Today Julie had an interview with Managing Director Bob Smith.

ชื่อแบรนด์เองก็เหมือนกันครับ ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เช่น 

Can you make a cup of instant noodle for me?

Can you make MAMA for me?

สรุป Common Noun and Proper Noun ต่างกันยังไง

Common Noun เป็นคำนามเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ แบบไม่เฉพาะเจาจง มักขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ในขณะที่ Proper Noun เป็นคำนามแบบเฉพาะเจาะจงของคน สัตว์ สิ่งของสถานที่ และขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

Common Nouns Proper Nouns
ความหมายn คำนามใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ความรู้สึก แนวคิด ที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำนามใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ความรู้สึก แนวคิด ที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง dog (animal), city (place), book (object), love (concept) John (name), London (place), The New York Times (brand)
ตัวพิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่ มักจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก เว้นแต่จะอยู่ตำแหน่งแรกของประโยค ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ใช้เป็นชื่อตำแหน่ง ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ เช่น President (title), Doctor (title)
อ่านต่อเลย ถ้าอยากเข้าใจ Noun มากขึ้น