Future Simple Tense
Future Perfect Tense
Future Perfect Continuous Tense

Future Continuous Tense หลักการใช้โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

เขียนโดย

Future Continuous Tense 1 ใน Tense ทั้ง 12 ที่หลายคนยังมีปัญหาอยู่ว่าทำไมถึงใช้ต่างจาก Continuous Tense อื่นๆ

วันนี้ Jasper & Reader จะพาทุกคนมารู้จักกับ Future Continuous Tense และ

  • Future Continuous Tense ใช้ยังไง คืออะไรกันแน่
  • โครงสร้างของ Future Continuous Tense มีอะไรบ้าง
  • ตัวอย่างประโยค Future Continuous Tense

เรียนรู้วิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเรา มาดำดิ่งและค้นพบความมหัศจรรย์ของ Future Continuous Tense ด้วยกันเลย!

Future Continuous Tense คืออะไร ?

Future Continuous Tense คือ Verb tense ที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการใช้ will be และตามด้วย V.ing เช่น I will be studying for my exam tomorrow. ฉันจะเรียนเพื่อสอบในวันพรุ่งนี้

Subject (ประธาน) + Will be + กริยาเติม -ing
I + will be + studying

โครงสร้างประโยค Future Simple tense

Subject + will be + V.ing คือ โครงสร้าง Future Continuous Tense แบบพื้นฐาน

อย่างไรก็ดี โครงสร้างประโยค Future Continuous Tense ยังมีอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ไปจนถึงประโยคคำถาม 

ประธาน
โครงสร้างประโยคบอกเล่า โครงสร้างประโยคปฏิเสธ โครงสร้างประโยคคำถาม
I I + will be + V.ing + [object/complement] I + will not be + V.ing + [object/complement] Will + I + be + V.ing + [object/complement]?
We We + will be + V.ing + [object/complement] We + will not be + V.ing + [object/complement] Will + we + be + V.ing + [object/complement]?
You You + will be + V.ing + [object/complement] You + will not be + V.ing + [object/complement] Will + you + be + V.ing + [object/complement]?
He/She/It He/She/It + will be + V.ing + [object/complement] He/She/It + will not be + V.ing + [object/complement] Will + he/she/it + be + V.ing + [object/complement]?
They They + will be + V.ing + [object/complement] They + will not be + V.ing + [object/complement] Will + they + be + V.ing + [object/complement]?

เราลองมาดูตัวอย่าง Future Continuous Tense บอกเล่า ปฏิเสธ คําถาม กันเลย!

1. โครงสร้างประโยคบอกเล่า Future Continuous Tense

Subject + will be + V.ing + [object/complement] + [Time]

โครงสร้างประโยคบอกเล่า Future Continuous Tense ขึ้นต้นด้วยประธาน ตามด้วย will be ลงท้ายด้วย V.ing ในส่วนที่ใส่วงเล็บไว้คือส่วนขยายประธาน/กรรม และคำบ่งบอกเวลา สามารถมีหรือไม่มีก็ได้ครับ

Future Continuous Tense ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

Subject + will be + V.ing + object/complement Time
I will be calling you tomorrow.
ฉันน่าจะกำลังโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้นี้
Subject + will be + V.ing + object/complement Time
He will be feeling much better tomorrow.
เขาน่าจะกำลังรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้

2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Future Simple Tense

Subject + will not be + V.ing +  [Complement/Object] + [Time]

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Future Continuous Tense เหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยครับ เพียงแค่เติมคำว่า not เข้าไประหว่าง will กับ be กลายเป็น will not be (หรือ won’t be)

Future Continuous Tense ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

Subject + will not be + V.ing + object/complement Time
I won't be attending the party tomorrow
ฉันจะไม่เข้าประชุมในวันพรุ่งนี้
Subject + will not be + V.ing + object/complement Time
He will not be seeing a new doctor tomorrow
เขาจะไม่ไปหาหมอในสัปดาห์หน้า

3. โครงสร้างประโยคคำถาม Future Simple Tense

Will + subject + be + V.ing + [Complement/Object] + [Time] + ?

(Wh-word) + Will + subject + be + V.ing + [Complement/Object] + [Time] + ?

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Continuous Tense ขึ้นต้นด้วย Will ตามด้วยประธาน และลงท้ายด้วย Be +  V.ing ในส่วนที่ใส่วงเล็บไว้คือส่วนขยายประธาน/กรรม และคำบ่งบอกเวลา สามารถมีหรือไม่มีก็ได้ครับนอกจากนี้ Future Continuous Tense สามารถใช้โครงสร้างประโยคคำถาม wh (who, what, where, why, when, how) ได้อีกด้วย

Future Continuous Tense ตัวอย่างประโยคคําถาม

Will + Subject + be + V.ing + object/complement Time
Will you be coming to the meeting tomorrow
พวกเขาจะทำการบ้านเสร็จก่อนเวลานอนไหม?
WH + Will + Subject + be + V.ing + Time
What will you be doing tomorrow
คุณจะกำลังทำอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้?

หลักการใช้ Future Continuous Tense ใช้ยังไง ใช้ตอนไหน?

เรารู้กันแล้วว่า Future Continuous Tense ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต แต่ถ้าถามว่าFuture Continuous Tense ใช้ตอนไหนบ้าง ผมแบ่งย่อยๆ ได้ 3 เหตุการณ์หลักๆ ได้แก่

  • อธิบายเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วในอนาคต
  • อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต
  • ทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

1. อธิบายเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วในอนาคต

I will be studying Gramar tomorrow.
ฉันจะเรียนไวยากรณ์พรุ่งนี้

They will be attending a wedding ceremony at 5 pm next Saturday.
พวกเขาจะไปงานแต่งงานวันเสาร์หน้าตอน 5 โมงเย็น 

2. อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต

She will be sleeping when you arrive at her house.
เธอน่าจะกำลังนอนอยู่ตอนที่คุณไปถึงบ้านเธอ

We will be working on a project when our boss calls us.
เราน่าจะกำลังทำงานอยู่ตอนที่หัวหน้าโทรหาเรา

3. ทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

The climate will be getting warmer in the coming years due to global warming.
สภาพอากาศจะร้อนมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากภาวะโลกร้อน

More people will be working remotely in the future due to advances in technology.
จะมีคนทำงานที่ไนก็ได้มากขึ้นในอนาคตเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

Future Continuiys Tense สรุป

มาสรุปกันสักรอบก่อนจากกัน

Future Continuous Tense เป็น verb tense ที่ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อธิบายเหตุการณ์ที่วางแผนไว้แล้วในอนาคต, เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต ไปจนถึงทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ผ่านการใช้โครงสร้างประโยค Subject + will be + V.ing

ประเภท โครงสร้างประโยค ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Subject + will be + V.ing I will be self-studying tomorrow.
ประโยคปฏิเสธ Subject + will not be + V.ing I will not be self-studying tomorrow.
ประโยคคำถาม Will + Subject + be + V.ing Will you be going to Paris next year?

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ