หลักการใช้ Subordinating conjunction พร้อมตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Subordinating conjunction คือ?

Subordinating conjunction คือ คำสันธานภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในการเชื่อมประโยคใจความสมบูรณ์ (Main clause) และ ประโยคใจความรอง (Subordinate clause) เข้าด้วยกัน โดยตัวอย่างคำสันธานประเภทนี้ ได้แก่ because, although, before, after เป็นต้น

เรามักจะได้ยินคำว่า Main clause กับ Subordinate clause ถูกเรียกสลับกันไปมาระหว่าง independent clause กับ dependent clause ครับ ซึ่งจริงๆ แล้วสองตัวนี้หมายถึงสิ่งเดียวกันครับ โดย independent clause คือ ประโยคใจความสมบูรณ์ และ dependent clause เป็นประโยคใจความรองครับ

Subordinating conjunctions นั้นมักถูกใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยคหลัก ไม่ว่าจะเป็นการให้เหตุผล หรือ ให้ข้อมูลด้านสถานที่หรือเวลา ด้วยการนำ Subordinating conjunction ไปใช้ร่วมกับ Subordinate clause และการใช้คอมม่าครับ ซึ่งประโยคใหม่ที่ถูกเชื่อมด้วย Subordinating conjunction จะกลายเป็นประโยคที่เรียกว่า Complex sentence หรือ ประโยคความซ้อนภาษาอังกฤษ ครับ

โครงสร้างการใช้ Subordinating conjunction

[Independent clause] + [Subordinating conjunction] + [dependent clause]

[Dependent clause] + [Subordinating conjunction] + [comma] + [independent clause]

คำศัพท์ Subordinating conjunction ทั้ง 6 ประเภท

Subordinating conjunction สามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภท ได้แก่

  • เวลา (Time)
  • สถานที่ (Place)
  • ขัดแย้ง (Concession)
  • เหตุและผล (Cause)
  • เปรียบเทียบ (Comparison)
  • เงื่อนไข (Condition)

ผมสรุป Subordinating conjunction มาเป็นตารางแบบแบ่งประเภทไว้ (ปัดขวาเลื่อนในโทรศัพท์ได้ครับ)

เวลาความขัดแย้งเปรียบเทียบเหตุและผลเงื่อนไขสถานที่
afteralthoughjust asaseven ifwhere
as soon asas thoughthoughbecauseifwherever
as long aseven thoughwhereasin order thatin casewhereas
beforedespitein contrast tosinceprovided that
oncewhileso thatunless
stillinspite
untilas long as
when
whenever
while

6 หลักการใช้ Subordinating conjunction ในการเขียน essay

อย่างที่เกริ่นนำไปก่อนหน้านี้ Subordinating conjunction มักจะถูกนำมาใช้ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก เพื่อให้คนอ่านเข้าใจสิ่งเราอยากสื่อสารใน Essay มากขึ้น

นอกจากนี้การนำ Subordinating conjunction มาใช้ใน essay ยังช่วยให้งานเขียนของเราดูดีมากขึ้น ผ่านการใช้คำและภาษาที่มีความสละสลวยครับ

การใช้ Subordinating conjunction ใน essay สามารถทำได้ด้วย 6 หลักการดังต่อไปนี้

1) Subordinating conjunction บอกเวลา

Subordinating conjunction ประเภทที่เกี่ยวกับเวลามักจะถูกใช้เพื่อบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก หรือ Main clause ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี้ซึ่งเราจะเรียกมันว่า Conjunction of time เช่น

I will study English whenever I want at Jasper & Reader.

ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษเวลาไหนก็ได้ที่แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์

2) Subordinating conjunction บอกสถานที่

Subordinating conjunction ประเภทสถานที่จะถูกใช้เพื่อบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก หรือ Main clause ว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น ณ ที่ไหน เช่น

I like to study English in a quiet place, where I can focus and concentrate without distraction.

ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษในสถานที่เงียบๆ ที่ฉันสามารถมีสมาธิแบบไร้สิ่งรบกวน

3) Subordinating conjunction แสดงความขัดแย้ง

Subordinating conjunction ประเภท Concession จะถูกใช้เพื่อให้คนอ่านเข้าใจบริบทเกี่ยวกับประโยคหลักมากขึ้นด้วยการเชื่อม Main clause กับ Subordinate clause 

เหตุผลหลักๆ ที่เราใช้ Subordinating conjunction ประเภทนี้ คือ เพื่อแสดงให้ถึงความสำคัญของประโยคหลัก หรือ ต้องการให้ประโยคหลักมีความโดดเด่น ผ่านการใช้ความขัดแย้งระหว่างประโยคหลักกับประโยครอง เพื่อการสร้างความเน้นย้ำให้กับผู้อ่านเกี่ยวกับประโยคหลัก

I sometimes struggle to express myself clearly in English [ประโยคหลัก] even though I know the vocabulary and Grammar rules. [ประโยครอง]

อย่างไรก็ดี บางครั้งเราสามารถใช้ Subordinate clause หรือ ประโยครองขึ้นก่อนได้ครับ โดยเราจะเรียกประโยคแบบนี้ว่า Concessive clause ครับ

Concessive clause คือ ประโยคที่ต้องการสื่อสารใจความสำคัญผ่านการใช้ความตรงข้าม หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างประโยคแรกกับประโยคที่สอง เพื่อให้ประโยคที่สองมีความโดดเด่น ผ่านการใช้ประโยครองที่ขึ้นต้นด้วย Subordinating conjunction ครับ

Although I struggled with English Grammar at first [ประโยครอง], I never gave up on my learning journey. [ประโยคหลัก]

แม้ว่าฉันจะเจออุปสรรคกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในตอนแรก ฉันก็ไม่เคยยอมแพ้กับเส้นทางการเรียนของฉันแม้แต่ครั้งเดียว

จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ต้องการสื่อว่า ฉันไม่เคยยอมแพ้กับการเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ผ่านการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Subordinating conjunction เป็น Subordinate clause เพื่อสร้างบริบทด้านลบก่อน แล้วค่อยเชื่อมไปยังประโยคที่เราต้องการสื่อจริงๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางบวก 

การทำแบบนี้จะทำให้คนอ่านมีอารมณ์ร่วมกับประโยคและสิ่งที่เราต้องการสื่อในงานเขียนมากขึ้นครับ

4) Subordinating conjunction แสดงเหตุและผล

Subordinating conjunction ประเภทเหตุและผล จะถูกใช้ตามชื่อประเภทที่บอกเลยครับ นั่นก็คือการใช้เพื่อให้ข้อมูลว่าเกี่ยวกับประโยคหลักว่า ทำไมถึงเกิดประโยคหลักขึ้น

Learning English at Jasper & Reader is ideal because it gives you access to tons of resources for free!

เรียนภาษาอังกฤษที่แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์มันดีมากๆ เพราะที่นี่สามารถทำให้เราเข้าถึงทรัพยากรแบบฟรีๆ และเยอะสุดๆ

5) Subordinating conjunction แสดงการเปรียบเทียบ

ตามชื่อบอกเลยครับ Subordinating conjunction สามารถใช้เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับ Main clause ผ่านการเปรียบเทียบระหว่างประโยคหลักกับประโยครอง เช่น

Just like a chef needs to follow a recipe, I follow a structured learning plan to improve my English proficiency.

(ฉันทำตามแผนการเรียนที่ถูกวางแผนไว้อย่างดีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เหมือนกับเชฟที่ต้องทำตามสูตรอาหาร)

6) Subordinating conjunction บอกเงื่อนไข

Subordinating conjunction ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อบอกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับประโยคหลักว่า ด้วยเงื่อนไขนี้ ประโยคหลักจึงทำสิ่งนี้

โดยส่วนมาก การใช้ Subordinating conjunction เพื่อบอกเงื่อนไขมักจะมีโครงสร้างประโยคที่เริ่มต้นด้วยการนำประโยคใจความรองหรือ Subordinate clause ขึ้นต้นก่อน และตามด้วย Main clause 

Provided that I have enough time to prepare, I will get a 100/100 score on my English exam for sure.

If I practice speaking English everyday, I will become more confident and fluent enough to work at International companies.

แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งเราจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วย Subordinate clause เสมอไป แม้ว่าส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม

I will make mistakes on the exam unless I review the grammar rules.

Subordinating conjunction ตัวอย่างประโยค

Although English pronunciation can be difficult, I practice everyday to improve my accent

ถึงแม้การออกเสียงภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องยาก ฉันก็ฝึกฝนทุกวันเพื่อพัฒนาสำเนียงของฉันให้ดีขึ้น


I sometimes find it hard to stay motivated while self-studying English even though I know it is important for my personal and professional growth.

บางครั้ง ฉันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินกับการมีแรงบันดาลใจในการภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง แม้ฉันจะรู้ว่ามันสำคัญต่อการเติบโตในหน้าที่การงานและต่อตัวเองก็ตาม


Whenever I feel frustrated with my progress, I remind myself that learning English takes time and determination.

As soon as I finish my vocabulary exercise, I plan to read a short story in English

ทันทีที่ฉันฝึกท่องคำศัพท์เสร็จ ฉันไปจะอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษต่อ


Because I was so busy with work, I had to postpone my English lesson until next week.

เพราะฉันยุ่งอยู่กับงาน ฉันเลยต้องเลื่อนการเรียนภาษาอังกฤษออกไปจนถึงอาทิตย์หน้า


While I was reading a book, I came across a new vocabulary word that I can use at my office!

ในขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสือ ฉันก็ได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ฉันสามารถนำไปใช้ที่ทำงานได้!

Subordinating conjunction สรุป

จบกันไปแล้วสำหรับบทความ Subordinating conjunction ครับ

การใช้ Subordinating conjunction เป็นทักษะสำคัญอย่างมากต่อการเขียน essay ให้โดดเด่น เพราะกลุ่มคำเหล่านี้ช่วยให้เราใช้ภาษาได้สละสลวย และสื่อสารได้ตรงใจคนอ่าน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกันนะครับ

Subordinating conjunction คำถามที่พบบ่อย

Subordinating conjunction เป็นคำสันธานภาษาอังกฤษที่สามารถเชื่อม Main clause กับ Subordinate clause เข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Complex sentence ขึ้นมา โดยประโยคที่เราสร้างมานั้น สามารถสื่อถึงสถานที่ เวลา เหตุและผล เปรียบเทียบ เงื่อนไข และความขัดแย้งต่างๆ ได้

Subordinating conjunctions จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างประโยคความซ้อนภาษาอังกฤษ (Complex sentence) ซึ่งมีหลักการใช้ 2 วิธี 

  • ขึ้นต้นประโยคด้วย Subordinating conjunction คู่กับประโยครอง (Subordinate clause) ตามด้วย Comma และลงท้ายด้วยประโยคหลัก (Main clause)
  • ขึ้นต้นประโยคด้วยประโยคหลัก เชื่อมด้วย Subordinating conjunction โดยไม่ต้องใส่ comma และลงท้ายด้วยประโยครอง

When, after, before, until, since, while, once, as และ as soon as เป็น Subordinating conjunction กลุ่มคำบอกเวลา ที่สามารถใช้เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับประโยคหลัก (Main clause) ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ณ เวลาใด