Therefore Thus Hence การใช้ดังนั้น ขึ้นต้นประโยค ภาษาอังกฤษ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

สิ่งสำคัญของการเขียน essay คือการใช้คำที่สละสลวย ไหลลื่น และช่วยให้อ่านต่อ 

หนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้ essay เราอ่านง่ายขึ้น คือ การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม เช่น คำอย่าง Therefore Thus Hence เพื่อช่วยให้คนอ่านเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างไอเดียได้ และเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อของข้อโต้แย้งของคุณ 

คำเชื่อมอย่าง Therefore Thus Hence เป็น Transition word ที่แสดงเหตุและผล (Cause and Effect) ที่แปลว่า ดังนั้น ขึ้นต้นประโยค ภาษาอังกฤษ ได้ แต่หลักการใช้คำเหล่านี้ให้ถูก Grammar ต้องทำยังไงนะ? เรามาดูวิธีการใช้กันเลย!

การใช้ Therefore ใช้ยังไง?

Therefore มักใช้เพื่อสรุปใจความสำคัญของประโยคก่อนหน้า และใช้เพื่อตีความประโยคก่อนหน้าเพื่อสร้างเป็นไอเดียใหม่ได้อีกด้วย Therefore จึงเป็นคำที่ดีที่จะใช้เมื่อเราต้องการเน้นย้ำประเด็นที่ในประโยคก่อนหน้าอย่างมีเหตุผล (และมีชั้นเชิง)

การใช้ therefore ขึ้นต้นประโยค

การใช้ Therefore ขึ้นต้นประโยคต้องตามด้วย comma เสมอ และต่อด้วยประโยคหลักที่เราต้องการจะสื่อถัดมา การไม่ใส่ comma หลัง therefore แม้ว่าตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะไม่ผิด แตการใส่ comma จะช่วยให้ประโยคเราอ่านง่ายมากขึ้นครับ เราลองมาดูตัวอย่างประโยค therefore กันเลย

therefore ตัวอย่างประโยค

โครงสร้างการใช้ Therefore คือ ประโยคหลัก + Therefore + ประโยคหลัก

The data clearly show that there is a correlation between smoking and lung cancer. Therefore, it’s reasonable to conclude that smoking is a major risk factor for this disease.

ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสูบบุหรี่กับมะเร็งปอดมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคนี้

จะเห็นได้ว่า ประโยคข้างบนไม่มีประธาน เราจึงไม่สามารถนับได้ว่าเป็นประโยค และเมื่อไม่ใช่ประโยคก็ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆ แบบนี้ได้ แต่ต้องอยู่คู่ประโยคหลักแบบตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

บางครั้งเราสามารถใช้ therefore กลางประโยคได้ เพื่อแทรกไอเดียเล็กระหว่างประโยค โดยเราจะ therefore ในหน้าที่ Interrupter ครับ

Children who grow up self-studying English find it easy to learn new things later in life. It is essential, therefore, that parents encourage them to self-study from an early age.

การใช้ therefore กับ so

Therefore กับ so แม้ความหมายในภาษาไทยจะเหมือนกัน แต่การใช้ในภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างแตกต่างกันครับ Therefore เป็น adverb ในขณะที่ so เป็น conjunction ประเภทที่เราเรียกว่า coordinating conjunction ซึ่งทำให้มีหลักการใช้แตกต่างกัน

การใช้ therefore จะค่อนข้างซีเรียสกับเหตุและผล เพราะเรามักใช้ therefore เพื่อสรุปประเด็นสำคัญจากประโยคก่อนหน้า ทำให้การใช้ therefore ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างประโยค

ในขณะที่การใช้ so จะไม่ได้จริงจังมาก สามารถใช้เพื่อเชื่อมไอเดียของสองประโยคเดียวเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ So สามารถเชื่อมประโยคหลักสองประโยคเข้าด้วยกันได้ 

The restaurant was crowded and noisy. Therefore, we decided to go somewhere else.

We were hungry, so we went to the restaurant.

จะเห็นได้ว่า therefore ต้องขึ้นประโยคใหม่ แต่ so เชื่อมสองประโยครวมกันเป็นประโยคเดียวตามหลักการ Conjunction ภาษาอังกฤษครับ

การใช้ Therefore กับ Consequently

Consequently ถ้าแปลเป็นไทยจะแปลว่า “ด้วยเหตุนี้” ซึ่งค่อนข้างเป็นทางการ และ มีน้ำหนักมากกว่า therefore ครับ

Consequently มักจะถูกใช้เพื่อลอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่ค่อนข้างหนักแน่น ประมาณว่า เพราะเกิด X ขึ้น ด้วยเหตุนี้ Y จึงมีลักษณะแบบนี้ ซึ่งการ Consequently เป็นการบอกเป็นนัยว่าความคิดหนึ่งเป็นผลโดยตรงหรือผลที่ตามมาของอีกความคิดหนึ่ง

The company failed to meet its sales targets. Consequently, it had to lay off several employees.

บริษัทไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า ด้วยเหตุนี้ทำให้บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานหลายคน

การใช้ Thus ใช้ยังไง

Thus แปลว่า “ดังนั้น” มีความหมายคล้ายๆ กับ therefore เลยครับ ราจะใช้ Thus เมื่อเราต้องการส่งสัญญาณว่าเรากำลังสรุปประเด็นทั้งหมดที่เขียนแล้วนะ

การใช้ thus เหมือนกับ Therefore เลยครับ เราใช้ thus ขึ้นต้นประโยค ตามด้วย comma และประโยคหลักที่เราจะเขียนเพื่อสรุปประเด็นทั้งหมด

Thus ตัวอย่างประโยค

Many factors contribute to the problem of climate change, including deforestation, industrial emissions, and transportation. Thus, a comprehensive solution will require coordinated efforts across multiple sectors.

ในตัวอย่างนี้เราใช้ thus เพื่อสื่อว่าประโยคก่อนหน้าถูกนำมารวมกันเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับความจำเป็นของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกมือกันจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้ Hence ใช้ยังไง?

Hence แปลว่า เพราะฉะนั้น” มีรูปแบบการใช้คล้ายกับ therefore ตรงที่ใช้เพื่อบ่งชี้ความเป็นเหตุเป็นผล และสรุปเป็นประเด็นในประโยคถัดมา 

หลายๆ ตำรามักจะบอกว่า Hence ใช้เพื่อบอกความสัมพันธ์แบบที่เกิดขึ้นแล้วเห็นผลทันที เช่น รถชนกันทำให้ถนนตรงนี้รถติด เพราะฉะนั้นเราควรไปอีกทาง แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแทบไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับ สามารถใช้แทน therefore กับ thus ได้เกือบ 100%

การใช้ Hence เชื่อมประโยค

การใช้ hence ตามด้วย comma และถัดด้วยประโยคหลักเสมอ เหมือนกับการใช้ therefore และ thus เลยครับ 

Hence ตัวอย่างประโยค

The road is closed for construction. Hence, we’ll need to take an alternative route to get to the school.

มีการปิดถนนเพื่อก่อสร้าง เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้เส้นทางอื่นเพื่อไปโรงเรียน

สรุปการใช้ Therefore Thus Hence

จบกันไปแล้วกับการใช้ therefore thus และ hence ครับ เรามาสรุปกันอีกที

Therefore แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ส่วน Thus ใช้เพื่อสรุปประเด็น และ Hence แสดงถึงความสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่เห็นในทันที 

การจะเขียน essay ได้ดีเราต้องเลือกคำที่เหมาะสมกับบริบทและความตั้งใจของตัวเราเองในการถ่ายทอดไอเดีย และความเชื่อมโยงต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้ทั้งสามคำนี้ไว้จะเป็นประโยชน์มากๆ ครับ